Việt Nam sẽ là nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2025 | FBNC TV