Vào web bị chặn ,có wifi mà không vào được mạng ,Sửa lỗi Server IP / DNS Address Could Not Be Found