Trứng nướng chén cô Ty | Nổi tiếng ra sao sau 4 năm hoạt động?