Tính toán hệ thống tưới – tính vận tốc nước trong đường ống (P1)