Tính công suất động cơ 1 pha mất nhãn bằng phương pháp nội suy