Tin tức dịch Corona ngày 1 tháng 4, 2020 | Cập nhật dịch COVID-19