Tiếng Anh giao tiếp cơ bản – Bài 35: Nói về hoạt động hàng này [Học tiếng Anh giao tiếp #6]