THVL | Cả nước có 580 điểm thu đổi ngoại tệ ngoài ngân hàng