Thủ tướng chỉ thị: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19