Thử Thách Mua Đồ Với 900k vs Phí Phương Anh / Shopping Challenge Under 900k | SEEN #6