Thôi Anh Đi Đi – Bảo Anh, Addy Trần, DJ Melo | The Remix – Hòa Âm Ánh Sáng