Tại sao doanh nghiệp nước ngoài ồ ạt rút vốn khỏi Việt Nam?