STV- Chỉ Thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới