Sách trời đã ghi tuổi ẤT HỢI xây nhà hướng này ăn nên làm ra