Review Buffet Nikko – Giá tiền 5 SAO, chất lượng mấy SAO ???