Quần áo trắng tinh như mới trong tích tắc 100 người thì 99 người không biết