PHẢN ỨNG của Ông Cao Thắng khi Đông Nhi quay lại khoảng khắc được làm cha