Phản ứng của người dân trước tình trạng các cây ATM hết tiền