PC 500 TRIỆU Có Gì HOT??? – Quadro RTX 8000 – Dual XEON