NHỮNG BẢN TÌNH KHÚC BẤT HỦ Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Y Vũ