Nhắn mời Bích Phương tới Schannel nhưng Bích Phương không trả lời | Reaction em bỏ hút thuốc chưa