Nên thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN hay Công ty TNHH 2 TV | Khởi nghiệp và Pháp luật