MT 04: Window không nhận hết RAM và cách khắc phục