MC Thanh Huyền bị buộc rời khỏi đài VTC. Người dẫn bản tin chủ chốt, gương mặt thân thuộc của VTC14