Liên thông Đại học Sư phạm Hà Nội- Mầm non, Tiểu học