[Karaoke ] (Два берега )Russian – Đôi Bờ- song ngữ: Việt- Nga – Thực Hiện Video: Khang Nguyen