[JP viva] #12 xoay quanh học phí 709 000 yên của mình