Hướng dẫn học quy hoạch động và một số bài toán quy hoạch động điển hình