Hủ tiếu Liến Húa mắc nhất Sài Gòn của ca sỹ Gil Lê giá ngôi sao 130k/tô