Học An Ninh Mạng, Game nên học ngôn ngữ gì? Tại sao không nên học PHP?