Hiện tại đơn với động từ to be – Chữa bài tập chi tiết (Lớp Xóa Mất Gốc Tiếng Anhí)