[Hát Xẩm] Thập Ân Phụng Mẫu – Nghệ Sĩ Đình Cương (Nhà hát Chèo Thái Bình)