Hài Hoài Linh, Chí Tài – Lầm, Xe Ôm, Con Sáo Sang Sông