GUITAR Tab :Hoa Sứ Nhà Nàng -ST: Hoàng Phương -Điệu: Bolero