GUITAR Tab :Căn Nhà Mộng Ước -ST: Thanh Phương -Điệu:Boléro