Giáo Viên 1 Trung Tâm Tiếng Anh ở Hà Nội, Chửi Còn Thô Hơn