EX24 Cách theo dõi số ngày nghỉ phép đã sử dụng trong năm và số ngày phép còn lại