Đường phố Sài Gòn trước ngày "cách ly toàn xã hội" phòng chống virus Corona (COVID-19) | Ngày 31/3