Đưa vào sử dụng các cây ATM gạo miễn phí tại Thị xã biên giới | THDT