DIY #2: CÁCH BIẾN QUẦN ÁO CŨ THÀNH MỚI | 5 Awesome Fashion Hacks & More DIY T-shirts by Hạ Summi