[COMPUTER TIPS] KHẮC PHỤC, SỬA LỖI USB BỊ NHIỄM VIRUS CHỈ HIỆN SHORTCUT 1KB