Card mạng dùng cho máy tinh pc, Thiết bị mạng cho máy tính, máy tính lỗi card mạng