BTV3 HD Bình Dương ident 1/10/2018 – Hình hiệu kênh.