BTV1 Bình Dương – Hình hiệu BTV1 (từ 2015 – nay) + Chiếu phim (2005 – nay).