Bphone B86 “BỊ ĐƠ” thì RESET kiểu gì? Không phím cứng?