BIDV Chi nhánh Hà Nội_Bản giao hưởng thời gian_Phim tài liệu_By Veba Group