Bằng cách này Viettel đã mang cả thế giới đến với con người Đông Phi