Bản tin Covd-19 | 13/04/2020 | Thế giới vượt môc 1.8 triệu người mắc Covid-19 | THDT