Bài 5 – Cách quản lý & trỏ tên miền về host bằng DNS của host