AOF NEWS 96 – BẢN TIN SINH VIÊN TÀI CHÍNH – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH